CZ
EN

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Poskytovatel  FYB Praha, z.s. se sídlem Rozdvojená 229, Minkovice 463 12 Šimonovice, IČO: 14416565 (dále jen „Poskytovatel“) vydává tyto všeobecné podmínky, které upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem, popř. jeho zákonným zástupcem, pokud účastník nedovršil 18 let věku (dále jen „Účastník“).

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
Protože naše služby spočívají v prodeji služeb, a to zejména pořádání tanečních kempů pro
děti a dospělé, nesou jako svou nutnou součást i práci s Vašimi osobními údaji. Neboť jsme si
vědomi citlivosti těchto údajů chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi
údaji děláme. Z tohoto důvodu jsme pro vás sepsali tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Dále se zde dozvíte o
tom jak využíváme souborů cookies a jaké údaje využíváme v souvislosti s analýzou webu,
aby náš web pro Vás byl zajímavý a hlavně bezpečný.
V našich zásadách se dozvíte:
1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
3. Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým
způsobem je u nás uplatnit.
4. Informace o souborech cookies
Rozsah informací, které o Vás shromažďujeme
Na počátku poskytování kterékoliv ze služeb je nutné vyplnit osobní údaje, které jsou
nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy.
Shromažďujeme o Vás následující údaje:
1) Vaše celé jméno
2) datum narození
3) kontaktní údaje – adresu bydliště, telefonní číslo a emailovou adresu
Pokud k nám na kemp hlásíte své dítě, tak je nutné vyplnit i údaje tohoto dítěte, a to
v rozsahu jeho jména a data narození. Kontaktní údaje využijeme ty, které jste uvedl u sebe
jako jeho zákonného zástupce.
Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby
poskytnout.
Vyplnění e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových
stránkách se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budeme Vám tak moci zasílat

2
informace o novinkách či zajímavých akcích, konkrétních tipech či o aktuálních konferencích,
přednáškách a workshopech apod.
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas
s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů zasláním žádosti na adresu
feelyourbodyevent@gmail.com.
Jakým způsobem informace využíváme
Osobní údaje, které nám poskytujete, využíváme především k zajištění Vámi očekávaných
služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o poskytování informací o službě či s ní související,
fakturace a plnění našich závazků.
Je samozřejmostí, že Vaše osobní informace uložíme do naší zašifrované databáze.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení
účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše
osobní údaje udržovat podobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které
je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než
nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již
budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší, popřípadě Vaši obranu, v případném
soudním sporu. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela
vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním
případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.
Zasílání obchodních sdělení
V průběhu poskytování kterékoliv služby Vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se
zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení Vás chceme informovat o
našich službách a budoucích změnách či nové nabídce. Každý ze zaslaných e-mailů bude
označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se
snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich
webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení povolit či omezit v rámci správy
Vašeho profilu. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. Po uplynutí těchto tří let
Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
Jaká máte práva a jak jich využít

3
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů o Vaší osobě máte následující
práva, která jsou dále podrobněji popsána:
– právo na přístup k osobním údajům
– právo vznést námitku proti zpracování
– právo na omezení zpracování osobních údajů
– právo na opravu či výmaz („právo být zapomenut“)
– právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
– právo podat stížnost
Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu
feelyourbodyevent@gmail.com požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní
údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši
žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů
informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje
zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné
informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.
Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto
skutečnost zasláním zprávy na stejnou e-mailovou adresu upozornit, my pak bez zbytečného
odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.
Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
Proti zpracovávání osobních údajů máte právo kdykoliv v průběhu trvání takového
zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu
feelyourbodyevent@gmail.com.
Pokud takovou námitku podáte, nemůžeme moci Vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud
neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod
převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou
právních nároků.
Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např.
z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu

4
námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto
údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.
Právo na omezení práce s osobními údaji
Máte také právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich
vymazání:
a) Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do
ověření jejich správnosti.
b) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním
zprávy na e-mailovou adresu feelyourbodyevent@gmail.com, namísto o vymazání o
omezení jejich použití.
c) Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb,
ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních
nároků.
d) Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než
ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:
a) Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
b) Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod
pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní
údaje na základě Vašeho souhlasu).
c) Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme
schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi
zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
d) Neoprávněně.
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností
zasláním zprávy na e-mailovou adresu feelyourbodyevent@gmail.com takto zpracovávané
osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich
zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé
naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro
určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu feelyourbodyevent@gmail.com požádáte,
abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném
běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý
z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom
Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem
opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.
Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé
v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-
mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních
údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.
Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které Vás
identifikují jako uživatele webové stránky a nahrávají Vaše uživatelské aktivity.

Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují
váš počítač, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o Vás. Soubor cookies obvykle
obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický
identifikátor.
Webová stránka automaticky identifikuje vaši IP adresu. Všechny tyto informace jsou
zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.
Dále mohou zaznamenávat požadavek z prohlížeče a čas požadavku, stav a množství dat
přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďuje také informace o použitém prohlížeči
a operačním systému počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenává webové stránky, ze
kterých jste se dostali na náš web. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po
kterou byl web používán a dále pak po nezbytnou dobu. Po jejich uplynutí je IP adresa
vymazána nebo anonymizována zkrácením.

Druhy cookies a podobných technologií

6
Technické cookies a podobné technologie: Z důvodu oprávněného zájmu používáme
technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz našich webových stránek a pro
zajištění jejich funkčnosti. Může se jednat o cookies trvalé nebo jednorázové. Trvalý soubor
cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být
použity prohlížečem při dalších návštěvách našich webových stránek. Trvalé soubory cookies
mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile
se zavře prohlížeč. Tyto údaje používáme k provozování webových stránek, zejména k
identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná
se o účely, u kterých máme oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Upozorňujeme, že v
takovém případě některé části webových stránek nemusí plně fungovat.

Analytické cookies a podobné technologie: Tyto soubory cookies nám pomáhají analyzovat,
jak naše stránky používáte. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a
vylepšovat výkon webových stránek. Tyto soubory cookies umožňují například zjistit, jak jste
přišli na webové stránky, zda přímo, pomocí vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu na
sociální síti. Dále se můžeme dozvědět, jak dlouho jste na stránce zůstali a na jaké odkazy
klikali.
Tyto soubory cookies jsou nastaveny na Vašem zařízení pouze v případě, že při své první
návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Analytické
soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení
souborů cookies.

Reklamní cookies a podobné technologie: Reklamní soubory cookies umožňují zobrazovat
reklamu na základě vašich preferencí. Mohou být využívány např. proto, abychom vytvořili
profil Vašich zájmů a mohli se Vám zobrazovat relevantní reklamy.
Tyto soubory cookies jsou nastaveny na vašem zařízení pouze v případě, že při své první
návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Reklamní
soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení
souborů cookies. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam
přizpůsobených vašim zájmům.¨

7
Pokud navštívíte náš web, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho
oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
 získání informací, na základě, kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit,
abyste od nás dostali vždy to, co je Vás zajímá; oprávněným zájmem je zde zlepšování
našich služeb pro vás;
 vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho
jednotlivých stránek a s tím související měření účinnosti reklamy; naším oprávněným
zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel
můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je
použít,
 testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli
problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu; oprávněným zájmem
je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;
 předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat;
oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a
bezpečnost vašich dat.
Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o IP
adresu vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými
zařízeními v síti internet), operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení,
používaný prohlížeč, jeho verze a jazykové nastavení, adresu webové stránky (URL adresa),
ze které přicházíte na náš web.
Za výše uvedeným účely využíváme následujících nástrojů:
a) google analytics
b) facebook pixel